تولید کننده چسب نسوز صنعتی

چسب نسوز به صورت جامد و مایع است و سطح کاربری گسترده ای هم دارد. نمونه های جامد به صورت نواری هستند که به عنوان بهترین عایق حرارتی و الکتریکی به شمار می روند و