مدیر فروشحسین دادخواه
شماره تماس
پست الکترونیکیhdadkhah27@gmail.com
ای دی تلگرامhuseindadkhah@